Proč Monty School

Společný zájem, společný úspěch

Mluvíme a učíme děti mluvit a myslet anglicky, každý den. Jsme anglická škola, proto si zakládáme na solidnosti, korektnosti a vstřícnosti.

Naše žáky učíme myslet, ne se učit nazpaměť, učíme je zpochybňovat, ne slepě poslouchat a nechávat se manipulovat.

Hodnotíme individuální pokroky místo srovnávání s jinými. Vítězství nad sebou samým je cennější, než nad jinými lidmi.

U každého žáka hledáme oblast vědění, schopností, či dovedností, v níž může dosahovat vynikajících výsledků a která mu přináší uspokojení.

Učíme děti samostatnosti, sebekázni, cvičíme jejich pevnou vůli a učíme je mít ambice dokázat více, než je obvyklé a očekávatelné.

Učíme děti respektu k pravým autoritám, ne k funkcím a institucím.

Učíme děti ohleduplnosti a toleranci k jiným lidem a veškerým odlišnostem.

Monty připravuje své děti pro život v budoucnosti, v níž budou hrát právě oni významnou roli.

Spolupráce mezi školou a rodiči staví na společném základu – na vzájemném respektu a komunikaci. Spolupráce existuje díky důvěře rodičů a pocitu zodpovědnosti školy. Spolupráce vyplývá ze společného zájmu – dát dětem co nejkvalitnější vzdělání.

Dáváme dětem náskok

V čem je Základní škola Monty School jedinečná

  • Aplikujeme výjimečný vzdělávací model nazývaný Integrovaná tematická výuka, který je založený na progresivní metodice používané ve školských systémech a na nejlepších školách nejvzdělanějších společností světa, ve Velké Británii, zemích Skandinávie a v Nizozemsku. Tento model je na rozdíl od tradičního českého státního školství velmi efektivní a pomalu se prosazuje i na některých státních základních školách v ČR za proklamativní podpory MŠMT. Žáci absolvující tento typ základní školy kdekoli na světě patří po přechodu na střední školu a později na univerzitu mezi nejlepší studenty.
  • Žáci se učí v souvislostech, v malých skupinách žáků, pracují experimentálně, kreativně, vytvářejí vlastní projekty.
  • Vybavení školy odpovídající potřebám dětí i rodičů, všechny učebnice jsou v ceně školného.
  • Harmonické a bezpečné prostředí, dostatek prostoru a učebních pomůcek pro všechny.
  • Výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a metodika je kombinací několika progresivních a moderních přístupů, hojně využívaných především v podobných školách ve Skandinávii, Nizozemsku a Velké Británii.
  • Vybavení školy odpovídající potřebám dětí i rodičů, všechny učebnice jsou v ceně školného.
  • Harmonické a bezpečné prostředí, dostatek prostoru a učebních pomůcek pro všechny.
  • Výuka probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a metodika je kombinací několika progresivních a moderních přístupů, hojně využívaných především v podobných školách ve Skandinávii, Nizozemsku a Velké Británii.

8 předpokladů úspěšného vzdělávání v Monty School

1. Cílem Monty School je naučit dítě kriticky myslet, umět pracovat s informacemi, vnímat svět v souvislostech, vystupovat na veřejnosti, prosadit se, chápat, že učení je celoživotní záležitostí a spolupráce celoživotní nutností.

2. Monty School především aktivně vyhledává, nalézá a podporuje u každého žáka tu oblast vědění, schopností, či dovedností, pro které má nejlepší předpoklady a v níž může dosahovat nejlepších výsledků. Tyto specifické schopnosti každého dítěte škola rozvíjí a ve spolupráci s rodiči vede směrem, v němž najde žák v dalším životě ideální profesní a osobní uplatnění.

3. Monty School v dětech buduje sebedisciplínu a zodpovědnost, aby se trvale dokázaly učit a vhodně se chovat i bez používání tradičních známek, odměn a trestů, přičemž dbá na to, aby děti vždy věděly, proč se danou věc učí nebo proč mají dodržovat daná pravidla.

4. Při učení je důležité bezstresové a podnětné prostředí, zapojení co nejvíce smyslů, přímá zkušenost, prostor pro vlastní vyvozování, propojení s praktickým životem, protože tím se zvyšuje schopnost pamatovat si naučené.

5. V rámci daných pravidel a mantinelů dostávají děti často možnost výběru, na jakém úkolu a jakým způsobem budou pracovat.

6. Každé dítě je v Monty School chápáno jako individualita s jedinečnými schopnostmi a potřebami, proto je vedeno k tomu, aby dosahovalo svého osobního maxima a zároveň spolupracovalo s ostatními a vnímalo, že takováto spolupráce napomáhá dosahovat lepších výsledků. Děti se nesrovnávají a nesoupeří spolu.

7. Učitel v Monty School je důsledný, spravedlivý, upřímný, jde dětem osobním příkladem a tím si získává a udržuje přirozenou autoritu.

8.Hodnocení žáků je založeno na realitě a individuálních pokrocích každého dítěte, nikoli na porovnávání jednotlivých dětí mezi sebou, přičemž koresponduje se sebehodnocením dítěte a přesně vymezuje, čeho bylo dosaženo, na čem je třeba dále pracovat, včetně návrhu postupů.

Chcete své dítě přihlásit?

Více informací
Kontaktujte nás