Přístup k dětem v ZŠ Monty School

Respektovat a být respektován
Očekávání a nároky kladené na učitele Monty School

 • Je dětem vždy a za všech okolností příkladem a přirozenou autoritou.
 • Usiluje, aby všichni žáci rozvíjeli svou slovní zásobu a komunikativní dovednosti v angličtině i češtině, aby měli alespoň o 50% větší znalosti v ostatních předmětech, než jaké jsou vyžadovány od žáka státní školy.
 • Vede žáky k samostatnosti a schopnosti spolupráce s ostatními, vzájemné pomoci, pomoci slabším, mladším, nemocným, toleranci vůči odlišnostem,úctě ke starším a starým lidem, respektu k jiným názorům.
 • Dodržuje principy demokratického rozhodování a jednání.
 • Inspiruje je k poznávání nových věcí a získávání nových informací, chápání světa a dění kolem sebe v souvislostech, tvořivosti a odvaze k experimentování.
 • Učí je rozpoznávat a vážit si přírodních, kulturních a lidských hodnot a tradic, znát hodnotu peněz a nalézt své místo mezi ostatními lidmi.

Očekávání a nároky kladené na žáka Monty School

 • Může oslovovat svého učitele jménem, ale přesně dodržuje zásady savoir vivre a autoritu dospělého.
 • Má chuť a vůli se učit, touží po poznání, nebojí se tvořit nové věci a myšlenky a mít vlastní názor.
 • Vždy respektuje jiný názor, i když s ním nesouhlasí, argumentuje, nehádá se, bojuje sám se sebou, ne s ostatními žáky, nebo učiteli.
 • Toleruje jakoukoli jinakost, nebojí se přiznat omyl a chybu.
 • Nemá strach vystupovat před ostatními, nikomu se nesměje, protože mu něco nejde.
 • Usiluje o dokonalost.
 • Nestydí se za svou nedokonalost.
 • Jakékoli problémy řeší okamžitě, s rodiči, učiteli, nebo s ředitelkou školy.
 • Každý žák pomáhá ostatním, kdykoli je to potřeba.
 • Práce na vlastních projektech je samostatná. Nebojí se experimentovat.
 • Bez obav využívá všechny učební pomůcky a pracuje v české i anglické knihovně s veškerou dostupnou literaturou.

Chcete své dítě přihlásit?

Více informací
Kontaktujte nás