Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy Monty School, že ve školním roce 2021/2022 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 16 žáků na třídu.

Hlavním dnem zápisu je 14.4. 2021, náhradní termín je 30.4. 2021.

Žáci budou přijímáni v následujícím pořadí:

 1. Žáci, kteří navštevovali MŠ Monty School.
 2. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
 3. Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

Další informace k zápisu 

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem bez podpisu (v tom případě je třeba se do 5 dnů dostavit do školy k potvrzení žádosti, jinak k ní nebude přihlíženo)
 3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. osobní podání (podmínkou je dodržení bezpečnostních opatření)

Doklady k zápisu: (stačí zaslat fotokopie požadovaných dokladů)

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce
 3. cizí státní příslušníci – pas zákonného zástupce a potvrzení o rezidentství
 4. rozhodnutí o odkladu školní docházky z předešlého školního roku (bylo-li uděleno)

Obecné podmínky pro přijetí vyplývající ze školského zákona:

 1. dítě má k 31. 8. 2021 šest let
 2. dítě dosáhne šesti let v době od 1. září do 31. prosince 2021 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)
 3. dítě dosáhne šesti let v době od 1. ledna do 30. června 2022 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře)