Přijímací řízení do 1. ročníku Monty Lycea pro školní rok 2023/24

Na základě § 60f zákona 561/2004 Sb. vyhlásí dne 27. 1. 2023 ředitelka školy přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Monty School.


INFORMACE O OBORU

Obor vzdělávání: 78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum

Stupeň vzdělání: Střední s maturitou

Forma a druh studia: denní, řádné

Délka studia: 4 roky

Očekávaný počet přijatých uchazečů: 15

Termín podání přihlášky: do 1. 3. 2023 včetně

Tiskopis přihlášky je možné nalézt na: https://www.msmt.cz/file/54093/


NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY, STUDIUM NA ZKOUŠKU, KONZULTACE S KARIÉROVÝM PORADCEM

Termín je možné domluvit na tel. 733 142 518 nebo e-mailu: stanislav.knob@montyskola.cz


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Pozvánka k přijímacímu řízení přijde uchazeči minimálně 14 dní před konáním přijímací zkoušky e-mailem a SMS.


1. část – Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Více informací o společné části na https://prijimacky.cermat.cz/ 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu a je stanovena na tyto dny: 

bude upřesněno

Počítá se vždy lepší výsledek JPZ, pokud konají zkoušky 2x (= na dvou školách).

CERMAT zpřístupní hodnocení uchazečů v JPZ nejpozději 28. dubna 2022


2. část – Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Školní část přijímacího řízení formou pohovoru:

bude upřesněno


KRITÉRIA PŘIJETÍ

Jednotná přijímací zkouška

Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Český jazyk a literatura 50 10
Matematika 50 10

 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 60 %

 

Školní kolo přijímacího řízení

Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Vysvědčení 10 0
Certifikáty 10 0
Ocenění 10 0
Ústní pohovor 70 40

 

Vysvědčení = vyznamenání na vysvědčení v pololetí a na konci 8. ročníku, a v pololetí 9. ročníku. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Certifikáty = např. mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka B1.

Ocenění = umístění na 1.–3. místě ve vědomostních soutěžích (jednotlivců) v okresním, krajském nebo celostátním kole.

Ústní pohovor = ověření komunikačních dovedností na základě rozhovoru, schopnost formulovat logicky a věcně zájem o obor a vzdělávání. Prověření znalostí na základě četby světové literatury, vyhodnocení šíře zájmů o literaturu a historii literatury. Posouzení zájmu o konkrétní oblasti z přírodních věd projeveném účastí v různých mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích, soutěžích atd. Schopnost formulovat konkrétní zájem  o přírodní vědy. Schopnost komunikovat v cizích jazycích, běžná neformální konverzace. Schopnost číst a porozumět odbornému textu v cizím jazyce. Schopnost reprezentativního vystupování a projevu.

Maximální počet bodů Minimální počet bodů
Komunikace a reprezentace 20 10
Všeobecný přehled (kultura, historie, přírodní vědy) 15 10
Motivace ke studiu přírodních, či humanitních věd (kroužky, zájmy, aktivity) 15 10
Cizí jazyky – úroveň komunikace a porozumění (zájmy a praktické využívání) 20 10

 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na konci dubna dálkovým způsobem (www) a na úřední desce školy.

V případě přijetí a zájmu nastoupit do školy musí žáci odevzdat zápisový lístek osobně nebo poštou do 10 dnů od přijetí oznámení o přijetí.

V případě shodného výsledku u více uchazečů, rozhoduje výsledek z ústního pohovoru.


Ostatní podmínky přijímacího řízení

Vizte zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT č. 671/2004 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.


Své studenty si pečlivě vybíráme, posuzujeme především individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu.